Donate

If you would like to support the work of the Global Center for Latvian Art, please consider making a financial donation.

Swedbank account: HABALV22. Account number: LV86 HABA 0551030475675

-Thank you for your support!

If you are in possession of artwork that was created by a Latvian artist living abroad and would like to donate to our collection, please cut and paste the following form and email a completed version of it with accompanying digital images of the artwork to our collection committee care of collection@plmc.lv. The collection committee reviews all proposed donations.

DONOR FORM / ZIEDOTĀJA ANKETE

Global Center for Latvian Art / Pasaules latviešu mākslas centrs

Name of donor / Ziedotāja vārds: 

________________________________________________________

Address / Adrese:

________________________________________________________

________________________________________________________

Phone / Telefons: ________________________________

E-mail / Ē-pasts: ________________________________

Description of art work, including / Mākslas darba apraksts, tostarp:

Artist’s name / Mākslinieka vārds:

________________________________________________________

Medium / Mākslas medijs:  __________________________________

Title of work / Darba nosaukums :

________________________________________________________

Date / Datums:  ___________ Size / Izmērs ____________________

Present condition of the work (i.e., excellent, damaged, needs cleaning, etc.) / Pašreizējais darba stāvoklis (t.i., izcils, bojāts, nepieciešama tīrīšana utt.)

________________________________________________________________________________________________________________

Who is the legal owner of the work? Kas ir darba likumīgais īpašnieks?  

________________________________________________________

How was this work obtained? / Kā šis darbs tika iegūts?

__I am the creator of the work / Es esmu darba radītājs.

__Purchased from artist (if purchased, state purchase price) /Iegādāts no mākslinieka (ja iegādāts, norādiet pirkuma cenu).

__Purchased from someone other than the artist / Pirkts no kāda cita, nevis mākslinieka.

__Inherited / Mantots.

__Received as gift / Saņēmts kā dāvanu.

__Other / Cits:

________________________________________________________________________________________________________________

If known, state appraised value / Ja zināms, norādiet novērtēto vērtību: ______________________

Donor’s assurances / Ziedotāja garantijas:

I certify that I am the legal owner or authorized agent for the owner of this work, and that this artwork is free of any liens or other encumbrances.  I agree to donate the above-described work to the Global Center for Latvian Art in Cēsis, without restrictions on the future disposition of the work, which the Center may choose to exhibit at its discretion. / Es apliecinu, ka esmu šī darba īpašnieks vai tā pilnvarotais aģents un ka šajā mākslas darbā nav nekādu ķīlu vai citu apgrūtinājumu. Es piekrītu ziedot iepriekš aprakstīto darbu Pasaules latviešu mākslas centram Cēsīs, bez ierobežojumiem attiecībā uz turpmāko darba izvietojumu, kuru centrs var izvēlēties izstādīt pēc saviem ieskatiem.

__Upon acceptance, I agree to ship the work to the GLobal Center for Latvian Art in Cēsis (unless other arrangements have been made) / Pieņemot, es piekrītu darbu nosūtīt uz Pasaules Latviešu mākslas centru Cēsīs (ja vien nav veiktas citas vienošanās).

Signature / Paraksts: _____________________________________